Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni | Dizayn Konsept

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu olan firmalarımız lokasyonlarında kullanılan güvenlik kamera sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine dair usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere firmalarımızın aşağıda belirtilen internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

Firmalarımız genel merkezi, şubeler ve diğer tüm hizmet binalarımızdaki (iç ve dış) hizmet alanlarımızda (kıyafet değiştirme kabini ve tuvaletler vb. alanlar dışında) bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemleri yine firmamız tarafından denetlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel veriler, KVKK m.5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, firmalarımız ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve firmamıza ait lokasyonların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel veriler, KVKK m.8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, firmalarımız ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve firmamıza ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, Şirketler’in iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan güvenlik kamera sistemleri vasıtasıyla KVKK m.5’de belirtilen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı şekilde toplanılmaktadır.

KVKK m.11 UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK m.11 uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından aşağıda belirtilen internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ile ilgili firmamıza iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, firmamızın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu
Ünvan: Dizayn Konsept Lojistik Hizmetleri ve Depolama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No: 0301055789600015
Telefon Numarası: 444 673 7
E-posta Adresi: info@dizaynkonsept.com.tr
Adresi: Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sk. No: 3 İç Kapı No: 1 Maltepe / İstanbul