Aydınlatma Metni | Dizayn Konsept

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÜÇÜNCÜ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olan Şirketler olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamında, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Üçüncü kişilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir.

Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, TC kimlik kartı bilgileri
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri
Finansal Veri Banka bilgileri, IBAN numarası, satıcı hesabı, ödeme koşulu, fatura bilgileri, çek bilgileri, ödeme tutarı, vergi tutarı, ticaret sicil numarası, vergi levhası, ödeme biçimi, mali yıl vb.
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar.
Görsel ve İşitsel Veri  Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses ve kamera kayıtları.
Müşteri İşlem Verisi Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetlerin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri vb. bilgiler.
Diğer Plaka, tonaj, şirket kodu, talep no, kontrol formu üzerinde yer alan bilgiler, tedarikçi listesi, sıra no, bedel, hitap biçimi, satıcı grubu, belge türü gibi bilgiler.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan ürün ya da hizmetleri sağlamak, geliştirmek, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca tarafınıza hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen vb. amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi,
 • Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi,
 • İletişim faaliyetleri,
 • Sözleşme yönetimi, sözleşme yapılması ve sözleşmenin ifası,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi,
 • Satış sonrası hizmetler,
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Üçüncü kişilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Üçüncü tarafların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Lojistik/Nakliye faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Mal ve hizmet satın alım, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketler’in idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli olduğu ölçüde, KVKK’nın 5/2(a) maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde öngörülen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, KVKK’nın 5/2(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesi kapsamında veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu Şirketler’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle veya gereken hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcileri/çalışanları tarafından ilgili Şirkete sözlü, fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla iletilmesi yoluyla veya Şirket tarafından internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, sosyal iletişim aplikasyonları, e-posta, çağrı merkezleri, randevu formu, sözleşmeler gibi muhtelif yollardan toplanmaktadır.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafımızca verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirketler’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini bildiririz.

Şirket tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 4/2 maddesindeki ilkelere göre açık rızanın varlığı halinde, yine kanunun 5/2 maddesinde ve kanunun 6/3 maddesinde yer alan şartların varlığı halinde açık rıza olmaksızın kanunun 9. maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılabilir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği ilgili Şirkete şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Veri sorumlusu şirketten, KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz incelenerek somut olayın koşullarına göre hangi imha yönteminin uygun olduğu tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemine ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veri sorumlusu Şirkete teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Veri Sorumlusu
Ünvan: Dizayn Konsept Lojistik Hizmetleri ve Depolama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No: 0301055789600015
Telefon Numarası: 444 673 7
E-posta Adresi: info@dizaynkonsept.com.tr
Adresi: Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sk. No: 3 İç Kapı No: 1

Maltepe / İstanbul